Pass

Để đề phòng chị Lệ quét, nhà mình sẽ đặt pass cho những bộ thuộc bản quyền của chị Lệ (gồm: Tâm tư của Ju In, Suha của tôi):

Hoà tan 1 kim loại R hoá trị I vào 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M thấy có khí thoát ra. Để trung hoà lượng axit dư phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết khối lượng R tác dụng với H2SO4 là 4,68 gam. Xác định R? (Gợi ý: gồm 4 chữ, viết hoa chữ cái đầu: K*li)