Lượt xem
hạng 34th, 1.8M lượt xem
Tên khác
Dead man's switch
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
56 comments
304 Users bookmarked This