Lượt xem
hạng 34th, 2.6M lượt xem
Tên khác
Dead man's switch
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
104 comments
368 Users bookmarked This