Lượt xem
hạng 28th, 3.3M lượt xem
Tên khác
Dead man's switch
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
135 comments
428 Users bookmarked This